Insel der harten Männer – Illustrierte Film-Bühne: Nr. 4715

Insel der harten Männer – Illustrierte Film-Bühne: Nr. 4715
Onna shinju-ô no fukushû 1956 – Director: Toshio Shimura
Michiko Maeda, Ken Utsui, Susumu Fujita, Shigeru Amachi, Saburô Sawai, Utako Mitsuya, Shinji Arima, Junko Arita, Masayo Banri, Masako Fujimura, Hiroko Fujita, Seiji Hara